Poskytované služby

1/ZARIADENIE PRE SENIOROV

    V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej  IV.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov  alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje 

-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-    sociálne poradenstvo

-    sociálna rehabilitácia

-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

-    osobné vybavenie

b) zabezpečuje 

-    záujmová činnosť

-    ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

DD a DSS Sušany poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 49 prijímateľov.


2/DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

    V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (od 1.1.2015 fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách   v znení neskorších právnych predpisov

V domove sociálnych služieb sa:

a)  poskytuje 

-    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-    sociálne poradenstvo

-    sociálna rehabilitácia

-    ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

-    osobné vybavenie

b) zabezpečuje 

-   rozvoj pracovných zručností

-   záujmová činnosť

-   ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

DD a DSS Sušany poskytuje sociálnu službu v domove sociálnych služieb formou celoročnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou 6 prijímateľov.


ZDRAVOTNÁ A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

    1. Zdravotnú starostlivosť je poskytovaná prostredníctvom zmluvného všeobecného lekára pre dospelých

    2. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotnícki asistenti a opatrovateľky v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

    3. Ak je prijímateľ sociálnej služby pre chorobu hospitalizovaný v nemocnici, jeho miesto v DD a DSS je až do jeho návratu zachované.


STRAVOVANIE

1. Strava sa v DD a DSS podáva trikrát denne v tomto časom rozvrhu

Raňajky a desiataod 07:45 hod
Obedod 12:00 hod
Olovrant a večeraod 16:30 hod
Druhá večera – len u diabetickej diétyod 18:00 hod

Na základe návrhu Rady klientov sa tento čas môže upraviť.

2. V DD a DSS sa podávajú tieto druhy stravy

-racionálna

-diabetická

-ďalšie druhy diét, ktoré určí odborný lekár, ale až po prekonzultovaní s riaditeľom DD a DSS (po posúdení ekonomických a personálnych možností DD a DSS).


3. Prijímateľom sociálnej služby, ktoré majú problémy so žuvaní jedla, prípadne majú tráviace ťažkosti, sa jedlá na požiadanie mixujú.


PODMIENKY NA ÚSCHOVU VECÍ PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

   1. Prijímateľ sociálnej služby na úschovu osobných vecí (bielizeň, šatstvo a ostatné osobné veci) využíva pridelenú uzamykateľnú skriňu. Spravidla je táto na skriňa v izbe, ktorú prijímateľ obýva.

    2. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek a cenných papierov prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie peňažnom konte klienta.

    3. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

    4. V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby, DD a DSS do troch dní vyhotoví zápisnicu o majetku a veciach prijímateľa sociálnej služby, vrátane cenných vecí a tento prihlási do dedičského konania.

    5. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi sociálnej služby vydajú na jeho žiadosť kedykoľvek, alebo pri odchode a preložení do iného zariadenia sociálnych služieb.


POBYT MIMO ZARIADENIA

    1. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby nie sú obmedzené, pokiaľ tak neurobí lekár alebo pracovníci hygieny v záujme zdravia prijímateľa sociálnej služby.

    2. Prerušenie starostlivosti (dovolenka) je prijímateľom sociálnej služby umožnené na základe ich žiadosti.


NÁVŠTEVY

Návštevy sú časovo neobmedzené s rešpektovaním nočného pokoja a s rešpektovaním potrieb prijímateľov sociálnej služby. Z uvedeného dôvodu odporúčame prijímateľov navštíviť denne v čase od 07:00 hod do 22:00 hod.