Občianske združenie NÁŠ ŽIVOT

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – NÁŠ ŽIVOT – SENIORFOND SUŠANY

Článok I

Názov, pôsobnosť, sídlo


    NÁŠ ŽIVOT – SENIORFOND Sušany je mimovládne, nezávislé , nepolitické, dobrovoľné združenie občanov , založené na základe zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

    Je samostatným právnym subjektom. Jeho sídlom sú Sušany č. 72, PSČ 980 12, okres Poltár, kontaktné telefonné číslo 047 – 5678180.

Článok II.

Poslanie a cieľ činnosti.

1. Poslanie združenia je presadzovať záujmy a uspokojovať potreby starších ľudí s dôsledným ponímaním empatie – vcítenia sa, vžitia sa do situácie iných, a pritom im eliminovať ich stav núdze v širokom spektre životných potrieb.

2. Cieľom združenia je rozšírenie služieb v oblasti humanizácie sociálnych vzťahov so staršími obyvateľmi regiónu v okruhu cca 10 km ( 13 obcí ) , s využitím odborných profesionálnych ľudských a materiálnych zdrojov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Sušany.

3. Uvedený rozšírený okruh pôsobenia služieb bude zabezpečovať previazanosť zachovania prvkov domáceho života hlavne osamelým starším občanom, ktorí nemajú plnohodnotný život v rodine, z pohľaduzážitkových aktivít :obmedziť stereotyp k tvorivej činnosti aj v seniorskom veku, podľa zdravotno – telesných a duševných schopností občana, organizovanie voľného času, telesná kondičná kultúra jednotlivo a v skupinách s doprovodom, rozvoj záľub a koníčkov a pod.

4. Organizuje kultúrne, spoločenské, vzdelávacie aktivity v integračnom vzťahu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

- členovia a sympatizanti združenia Náš život

- okruh organizácií a združení podobného charakteru.

5.  Retroaktivity členov a sympatizantov združenia a regionálneho prostredia k adaptačnému procesu obyvateľov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Sušany, sústavné skvalitňovanie úrovne a štruktúry služieb.

6.  Zo sponzorských aktivít sa podieľa na materiálnej a finančnej podpore a pomoci v zabezpečovaní cieľov, ktoré sú uvedené hlavne v bodoch 3, 4, 5 .

7.  Spolupracuje s organizáciami a združeniami s podobným poslaním v celej Slovenskej republike, osobitne v okresoch Poltár, Rimavská Sobota , Lučenec a Revúca.


Článok III.

Členstvo.

1. Členom združenia môže byť fyzický alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľom združenia a chce spolupracovať pri realizácii vytíčených cieľov.

Členstvo v združení je :

- riadne ,

- kolektívne,

- čestné

2. VZNIK ČLENSTVA

r i a d n e členstvo vzniká na základe dobrovoľného, písomného prihlásenia záujemcu a schválenie jeho prihlášky výborom združenia,

k o l e k t í v n e členstvo vzniká na základe dobrovoľného, písomného prihlásenia a schválenia prihlášky výborom združenia,

č e s t n é členstvo môže byť udelené za mimoriadny prínos k činnosti združenia. Udelí ho výbor združenia na návrh člena výboru , po odsúhlasení zhromaždením združenia.

3. ZÁNIK ČLENSTVA

Každý člen má právo zo združenia dobrovoľne vystúpiť.

Člen združenia, ktorý hrubo poruší stanovy alebo etiku poslania a cieľov združenia, môže byť odvolaný, na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny zhromaždenia.

Zánik členstva, alebo vylúčenie sa oznámi písomne.

4. PRÁVA ČLENOV

Každý člen združenia má právo :

Zúčastňovať sa všetkých aktivít združenia a podávať návrhy na zlepšenie činnosti,

Byť volený do orgánov združenia.

5. POVINNOSTI ČLENOV

Každý člen má povinnosť využiť svoje schopnosti pre rozvoj poslania a cieľov združenia a šírenie jeho dobrého mena.


Článok IV.

Orgány združenia.

1. ZHROMAŽDENIE

Najvyšším orgánom združenia je z h r o m a ž d e n i e , ktoré sa schádza raz ročne. Pozostáva so všetkých členov. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je členom združenia má jeden hlas.

Zhromaždenie má tieto rozhodujúce kompetencie :

- volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie na obdobie 4 rokov,

- hodnotí činnosť združenia, stanovuje ciele, plány a rozpočet,

- schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení,

- rozhoduje o zániku členstva a funkcií,

- schvaľuje zmeny a doplnky v stanovách združenia.

2. VÝKONNÝ VÝBOR

V ý k o n n ý v ý b o r je výkonným orgánom združenia, zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadaniami zhromaždenia. Člena do výboru volí zhromaždenie, členstvo vo výbore je dobrovoľná a neplatená funkcia. Základné kompetencie a úlohy výkonného výboru :

členom výboru môže byť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, má spôsobilosť na právne úkony a je riadnym členom združenia,

výbor zasadá 1 – krát štvrťročne, zúčastňujú sa ho aj členovia revíznej komisie s hlasom poradným.

výbor má 7 členov, z ktorých si výbor volí predsedu, tajomníka a pokladníka. Na voľbu predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výboru.

predseda je štatutárnym zástupcom združenia a reprezentuje združenie navonok,

predseda riadi bežnú činnosť združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú zákonom, alebo stanovami združenia vyhradené do pôsobnosti iných orgánov,

predseda výboru nesmie byť členom revíznej komisie,

predseda, alebo poverený člen výboru zvoláva zasadania členov, ktorí sa podieľajú na konkrétnej úlohe,

podpisové právo na bankový účet má predseda, tajomník a pokladník.

3. REVÍZNA KOMISIA

R e v í z n a k o m i s i a je nezávislý, zhromaždením volený orgán združenia. Má 3 členov. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť len zhromaždeniu. Základné kompetencie a úlohy revíznej komisie :

- volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu komisie,

- vykonáva kontrolu hospodárenia a činnosti združenia,

- kontroluje dodržiavanie stanov,

- prijíma a prešetruje sťažnosti členov združenia,

- podáva zhromaždeniu správu o svojej činnosti.


Článok V.

Zánik funkcií

1. Funkcie volených orgánov združenia zanikajú :

- uplynutím funkčného obdobia,

- vzdaním sa funkcie,

- odvolaním z funkcie.

2. Každý volený funkcionár sa môže aj bez udania dôvodu vzdať funkcie.  Svoje rozhodnutie však musí písomne oznámiť výboru.

o odvolaní z funkcie rozhodne orgán, ktorého je funkcionár členom a odsúhlasí ho zhromaždenie,

počet funkcionárov sa podľa potreby doplní na pôvodnný stav kooptovaním. Ak dôjde k uvoľneniu funkcie predsedu, do najbližšieho zasadania zhromaždenia vykonáva túto funkciu člen poverený výborom a súčasne sa stáva štatutárnym zástupcom združenia. Tento postup platí aj pri revíznej komisii.


Článok VI.

Zásady rozhodovania.

1. Rozhodnutia v orgánoch sa prijímajú verejným hlasovaním. Každý riadny člen združenia má 1 hlas.

2. Orgány sú schopné uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

3. Schvaľovanie stanov združenia a jeho zmien a doplnkov je právoplatné súhlasom dvojtretínovej väčšiny hlasov, pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov zhromaždenia.


Článok VII.

Finančné prostriedky a hospodárenie

1. Združenie disponuje k dosiahnutiu svojho poslania a stanovených cieľov na krytie výdajov finančnými prostriedkami.

2. Hlavnými zdrojmi príjmov sú :

Sponzorské dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,

členské, dobrovoľné príspevky ( fyzická osoba min. 50.- Sk,2€/ ročne, minimálne kolektív 200.- Sk, 7 € / ročne.)

výnosy z verejných zbierok,

výnosy z organizovania spoločenských, kultúrnych a iných podujatí,

ďalšie zdroje ( granty na projekty a pod. )

2. Výdavky

výdavky na podporu a zabezpečenie cieľov združenia v súlade so stanovami,

výdavky na réžijné potreby ( cestovné, poštovné, telekom. polatky a pod. )

3. Všetci členovia združenia sú povinní nakladať s majetkom združenia hospodárne, racionálne a účelne. Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom združenia sa musí 1 x ročne hodnotiť na zasadaní zhromaždenia a 1 x polročne na zasadaní výboru. Stanovisko k hospodáreniu musí vždy dať písomne revízna komisia.


Článok VIII,

Zánik združenia

1. Združenie zaniká rozhodnutím zhromaždenia

rozpustením,

zlúčením s iným združením.

2. Na návrh výboru zhromaždenie rozhodne o ďalšom nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami a o spôsobe vysporiadania záväzkov a pohľadávok.

3. Majetok môže byť prevedený len na taký právnický subjekt, ktorý má v stanovách rovnaké prípadne podobné ciele ako združenie NÁŠ ŽIVOT SENIORFOND S U Š A N Y.


Článok IX.

Zmluvy o spolupráci

1. Združenia môžu medzi sebou uzatvárať zmluvy o súčinnosti a spolupráci na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne uplatňovanie iného spoločenského záujmu. Pri takýchto súčinnostných postupoch a aktoch, právna subjektivita a hospodárska samostatnosť zúčastnených združení nie je dotknutá.

2. Zmluvy o spolupráci a súčinnosti sa uzatvárajú písomne a majú obsahovať :

- účel spolupráce,

- spôsob a postup jej vykonávania,

- práva a povinnosti zúčastnených združení,

- vecné a finančné prostriedky, ktoré budú súčasťou spoločného prispenia.

3. Zmluva stratí účinnosť podľa podmienok stanovených v zmluve ( dohodou, dosiahnutím cieľa a pod. ).


Článok X .

Záverečné ustanovenia.

1. Združenie NÁŠ ŽIVOT – SENIORFOND, S U Š A N Y sa zakladá na dobu neurčitú.

2. Stanovy tohto združenia nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zhromaždením.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.09.2002 pod číslom VVS 1-900 90-20482 v súlade so zákonom o združovaní občanov.